Reglement RK Urnenhof parochie H. Bernadette te Sittard

Preambule De RK Urnenhof kan worden beschouwd als een rustplaats zoals een RK Begraafplaats, maar dan enkel voor het bewaren van asbussen.

I Algemene Bepalingen

Begripsaanduidingen

Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de rechtspersoon RK parochie H. Bernadette te Sittard. b. RK Urnenhof: het gebouw bestemd voor het plaatsen van asbussen van overledenen, geheten RK Urnenhof H. Bernadette, gelegen aan Baandert 21 te (6136 EM) Sittard. c. beheerder: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de RK Urnenhof. d. urnnis: een ruimte in een van de zuilen (Stèles) in de RK Urnenhof, bestemd voor de asbus van een overledene, waarvan het recht voor de duur van 10 of 20 jaar is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht kan worden verlengd. e. rechthebbende: de meerderjarige persoon aan wie het recht op een urnnis is verleend. f. urnnisrecht: het recht op een urnnis jaar ter bewaring van één asbus in de RK Urnenhof voor tien of twintig jaar g. asbus: hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene. h. urn: voorwerp waarin een asbus is opgeborgen. De bepalingen voor asbussen in dit Reglement gelden ook voor urnen. i. urnenbewaarplaats: voorziening in de RK Urnenhof waarin asbussen of urnen in een onverbrekelijk afgesloten ruimte worden opgeborgen. j. Stèle: zuil in de RK Urnenhof met 8 rijen van elk vier urnnissen.

Bestuur

Artikel 2 Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en terzake van het beheer van de RK Urnenhof bovendien aan dit Reglement.

Beheerder

Artikel 3 Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de RK Urnenhof. De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de RK Urnenhof betreffende en om namens het bestuur urnnisrechten te verlenen met inachtneming van de bepalingen van dit reglement. Regelingen vóór een plaatsing asbus.

Artikel 4 1. Voor de plaatsing van de as(urn) dient aan de beheerder te worden getoond a. de bereidverklaring tot het bezorgen van de as; b. het Kerkelijk Verlof tot de plaatsing van de as(urn), getekend door pastoor of ordinarius 2. De voor de bewaring van een asbus noodzakelijke bescheiden, zoals de kwitantie van betaling van de verschuldigde rechten of een deugdelijk bewijs van bewaring van een asbus voor rekening van derden en de eventuele autorisatie van de rechthebbende moeten vóór de bewaring aan de beheerder worden overgelegd.

De bewaring van een asbus

Artikel 5 1. De in bewaring neming van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en volgens aanwijzing van de beheerder. 2. Het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer, welk registratienummer moet worden opgenomen in het register van de overledenen.

Werkzaamheden in de RK Urnenhof

Artikel 6 Het plaatsen van asbussen geschiedt uitsluitend door het personeel van de RK Urnenhof, of in opdracht van het bestuur, door derden en altijd tijdens een kleine liturgische plechtigheid die geleid wordt door een kerkelijke bedienaar, aangewezen door de pastoor van de Bernadetteparochie. De beheerder spreekt het tijdstip van die plechtigheid tevoren met de rechthebbende af, zodat die en/of familie en/of nabestaanden altijd de kans heeft/hebben om erbij aanwezig te zijn. Wil of kan de rechthebbende en/of de familie en/of de nabestaanden hier niet bij zijn, dan gaat het moment van plaatsing – ook liturgisch – gewoon door.

Bezoekers

Artikel 7 Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de RK Urnenhof voor bezoekers toegankelijk is. De RK Urnenhof is voor fietsen (al of niet met hulpmotor) gesloten, c.q. niet toegankelijk. De RK Urnenhof is ook niet toegankelijk voor gebruikers van een scootmobiel, behalve wanneer dezen in het bezit van een geldige invalidenkaart zijn. Honden worden niet in de RK Urnenhof toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden. Bezoekers wordt verzocht luidruchtigheid te vermijden. Het nuttigen van etenswaren in de RK Urnenhof is niet toegestaan. Het houden van dodenherdenkingen en andere vieringen is verboden. Enkel de pastoor of administrator bepaalt of en welke diensten er worden gehouden.

Administratie

Artikel 8 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de RK Urnenhof. De administratie bevat in ieder geval het wettelijk verplichte register van de bewaarde asbussen van overledenen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats. Dit register is openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand urnnisrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden worden geregistreerd. 2. Het boekjaar van de RK Urnenhof loopt van 1 januari tot en met 31 december. Alle rechten, verleend in het eerste halfjaar worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaraan voorafgaand. Alle rechten verleend in het tweede halfjaar worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaropvolgend.

II Het vestigen van het urnnisrecht

Schriftelijke overeenkomst

Artikel 9 Een urnnisrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd Urnnisakte. Dit document moet door de pastoor en de secretaris ondertekend zijn.

Uitgifte van urnnissen

Artikel 10 De urnnissen worden uitgegeven in volgorde die de beheerder namens het bestuur hanteert. Het is niet mogelijk een bepaalde urnnis te reserveren bij de beheerder, tenzij een recht wordt verworven als bedoeld in artikel 11.

Recht op urnnis

Artikel 11 Het bestuur kan aan één meerderjarig persoon het recht verlenen om voor tien of twintig jaar gebruik te maken van een bepaalde urnnis, ten behoeve van hemzelf, de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind. Dit recht wordt verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld of door het bestuur later te stellen. In ieder geval moet betaling op grond van artikel 28 van dit reglement zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden vastgelegd dat de urnnis (artikel 31) kan worden geruimd wanneer dit recht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.

Reserveren van een urnnis

Artikel 12 In geval van reservering van een urnnis is naast het tarief voor het urnnisrecht als bedoeld in artikel 28 van dit reglement tevens een jaarlijkse reserveringsvergoeding verschuldigd ter grootte van een tiende of een twintigste gedeelte van vorenbedoeld tarief, welke vergoeding via een incassomachtiging door het bestuur wordt geïncasseerd. De rechthebbende verplicht zich hiertoe een incassomachtiging aan de RK parochie H. Bernadette te Sittard te verlenen. Bij de plaatsing van de asbus in de gereserveerde urnnis wordt de lopende termijn van het urnnisrecht vanaf de datum van plaatsing van de asbus verlengd met het verstreken gedeelte van de lopende termijn waarover de reserveringsvergoeding is voldaan. \

Adres rechthebbende

Artikel 13 De rechthebbende is verplicht zijn/haar adres aan het bestuur op te geven, alsmede de wijziging van zijn/haar adres.

Overlijden rechthebbende

Artikel 14 1. Binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende dient het urnnisrecht na een daartoe strekkend verzoek van de erfgena(a)m(en) te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind overeenkomstig artikel 15. 2. Indien de rechthebbende is overleden en zijn asbus dient te worden geplaatst, dient het verzoek tot overschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel voorafgaand aan die plaatsing te worden gedaan.

Overdracht urnnisrecht

Artikel 15 1. Een urnnisrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het bestuur van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht, met vermelding van de personalia en het adres van de rechtsopvolger. 2. Overdracht aan een ander dan de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of een pleeg- of stiefkind van de rechthebbende is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het bestuur. 3. Een rechthebbende kan afstand doen van urnnisrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te geschieden.

Weigering tot plaatsing

Artikel 16 Het bestuur behoudt zich het recht voor, ook nadat urnnisrechten zijn verleend, om canonieke redenen plaatsing van een asbus te weigeren, onder teruggave van de reeds betaalde rechten. Men dient de signatuur van de RK Urnenhof te respecteren.

Ontbindende voorwaarden urnnisrechten

Artikel 17 Het bestuur verleent urnnisrechten uitdrukkelijk voor de tijd dat de RK Urnenhof in exploitatie blijft. Aan de toegekende urnnisrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten tegen de bestemmingsverandering van (een gedeelte van) de RK Urnenhof of tegen de voorgenomen sluiting van de RK Urnenhof.

III Het verlengen van urnnisrechten

Schriftelijk informeren van de rechthebbende

Artikel 18 1. Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor urnnisrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van de urnnisrechten en de voorwaarden bekendmaken, waaronder deze urnnisrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van tien jaar. 2. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging van de termijn van het urnnisrecht is verzocht dan zal van het aflopen van de termijn door een zichtbare mededeling melding worden gemaakt bij de ingang van de RK Urnenhof en bij de betreffende urnnis. De mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig maar ten minste tot het einde van de termijn van het urnnisrecht.

Verzoek rechthebbende

Artikel 19 1. Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van tien jaren. 2. Het bestuur zal een aanvrage ingevolge lid 1 inwilligen, in zoverre geen bijzondere redenen, zoals de voorgenomen ruiming van (een gedeelte van) de RK Urnenhof, zich daartegen verzetten. De verlenging van urnnisrechten wordt slechts verleend op de voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de alsdan geldende tarieven.

IV Einde van de urnnisrechten

Artikel 20 De urnnisrechten vervallen: a. door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 18; b. indien de tarieven overeenkomstig artikel 28 van dit reglement niet bij het vestigen of het verlengen van het urnnisrecht zijn betaald. c. indien de RK Urnenhof niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 17; d. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het recht overeenkomstig artikel 18 bij de nis en bij de ingang van de RK Urnenhof zichtbaar vermeld is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd. e. Indien rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen urnnisrecht. In dat geval vindt er geen evenredige terugbetaling plaats.

V Indeling van de RK Urnenhof en onderscheid van de urnnissen

Indeling door bestuur

Artikel 21 Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de RK Urnenhof en het onderscheid in urnnissen vast te stellen en te wijzigen.

Soorten van Stèles

Artikel 22 1. Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik van een plaats in een urnnis. 2. Een  Stèle bestaat uit 8 rijen. De bovenste 2 rijen = hoog, de middelste 4 = midden, de onderste 2 = laag.

VI Asbussen

Bewaring van asbussen

Artikel 23 Asbussen worden op de RK Urnenhof bewaard door plaatsing in een urnnis van de RK Urnenhof.

Ruiming van asbussen

Artikel 24 Ruiming door het bestuur van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus geschiedt door verstrooiing van de as op een strooiveld.

VII Aanbrengen en verwijdering van naamplaatje

Artikel 25 Het bestuur draagt zorg voor het aanbrengen en verwijderen van een standaard naamplaatje op de afdekplaat, met opschrift van de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene van wie de asbus in de urnnis wordt geplaatst.

Overige voorwaarden

Artikel 26 1. a. Bloemen kunnen alleen worden gelegd op de daartoe door het bestuur, c.q. de beheerder aangewezen plaats in de RK Urnenhof. b. Het branden van zelf meegenomen kaarsen is niet toegestaan. c. Alleen door het bestuur ter verkoop aangeboden kaarsen die voldoen aan de door het bestuur met het oog op de brandveiligheid vastgestelde eisen mogen op de daartoe in de RK Urnenhof voorziene (centrale) plaatsen worden gebrand. 2. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing van de centrale plaats als bedoeld in lid 1 worden verwijderd. Ophalen naamplaatje na einde urnnisrecht

Artikel 27 Binnen drie maanden na het eindigen van het urnnisrecht kan het naamplaatje door de rechthebbende na voorafgaande afspraak bij de beheerder worden opgehaald. Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het ophalen van het naamplaatje en is het bestuur gerechtigd is dit definitief te doen verwijderen en te doen vernietigen, zonder dat enigerlei vergoeding hiervoor jegens de rechthebbende verschuldigd is.

VIII Tarieven en onderhoud

Tarieven

Artikel 28 1. Voor het vestigen en verlengen van een urnnisrecht worden tarieven geheven. Deze zijn als volgt samengesteld: a. een bedrag voor de werkzaamheden aan de urnnis; b. een bedrag voor het urnnisrecht; c. een bedrag ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de RK Urnenhof, zowel binnen als rondom, best custom writing website en de verwarming daarvan, voor de duur van het urnnisrecht; d. een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en de evt. vernietiging van het naamplaatje, alsmede van de ruiming van de asbus na het eindigen van het urnnisrecht. 2. Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de voor de RK Urnenhof geldende tarieven.

Algemeen onderhoud

Artikel 29 Het bestuur zal zorgdragen dat het gebouw, de inrichting, de groenvoorziening en de beplanting rondom de RK Urnenhof worden onderhouden.

Beperking onderhoudsverplichting

Artikel 30 Het bestuur verplicht zich aan het in artikel 29 omschreven onderhoud te besteden maximaal de bedragen, die uit de tarieven op grond van artikel 28 voor onderhoud zijn verkregen en daarvoor per jaar beschikbaar zijn, alsmede eventueel van overheidswege daarvoor verkregen subsidies. Deze beperking van de onderhoudsverplichting geldt in het bijzonder na sluiting van de RK Urnenhof.

Ruiming van asbussen

Artikel 31 Het bestuur heeft het recht de in de urnenbewaarplaats bewaarde asbussen, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, te doen ruimen, met in achtneming van de wettelijke termijn.

IX Slotbepalingen

Sluiting van een RK Urnenhof

Artikel 32 Het bestuur behoudt zich het recht voor de RK Urnenhof te sluiten en zal daarbij de rechthebbenden tijdig over de sluiting informeren. In geval van sluiting eindigen de urnnisrechten. Het bestuur zal alsdan op haar kosten zorg dragen voor overplaatsing van de asbus naar een passende nieuwe bewaarplaats op een door het bestuur te bepalen locatie, voor zover de rechthebbende daar prijs op stelt, en wel voor de duur van het nog niet verstreken gedeelte van de termijn van het urnnisrecht. Er vindt in dat geval geen restitutie van het tarief van het urnnisrecht als bedoeld in artikel 28 van dit reglement plaats. Indien de rechthebbende hier geen prijs op stelt, is de rechthebbende verplicht om de asbus terug te nemen, waartoe het bestuur de rechthebbende gedurende een termijn van zes maanden in de gelegenheid zal stellen. Uitsluitend de bedragen als bedoeld in artikel 28 lid 1 letters b en c van dit reglement worden naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van de termijn van het urnnisrecht door het bestuur aan de rechthebbende gerestitueerd. Het bestuur is niet aansprakelijk voor overplaatsingskosten naar dan wel bewaringskosten van een andere urnenbewaarplaats. Door ondertekening van de urnnisakte machtigt de rechthebbende het bestuur tot ruiming van de asbus, indien de rechthebbende de asbus niet binnen voormelde periode van zes maanden heeft teruggenomen. Indien na het eindigen van het urnnisrecht de wettelijke bewaartermijn voor een asbus nog niet is verstreken en de rechthebbende de asbus niet binnen voormelde periode van zes maanden heeft teruggenomen, wordt de rechthebbende geacht deze asbus te hebben teruggenomen en machtigt de rechthebbende door ondertekening van de urnnisakte het bestuur tot ruiming van de asbus. Indien bij reservering van een urnnis nog geen plaatsing van de asbus in de gereserveerde urnnis heeft plaatsgevonden, wordt het tarief van het urnnisrecht als bedoeld in artikel 28 van dit reglement gerestitueerd.

Klachten

Artikel 33 Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de RK Urnenhof bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.

Onvoorzien

Artikel 34 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Wijziging reglement

Artikel 35 Dit reglement heeft de goedkeuring van de bisschop van Roermond. Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen. Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van genoemde bisschop. De rechthebbenden worden van de wijzigingen in kennis gesteld. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 17 juni 2013 en goedgekeurd door de bisschop van Roermond d.d. 7 augustus 2013 en van toepassing verklaard met ingang van 16 augustus 2013.